Մայիսի 25- Հունիս 5 Translation — թարգմանություն

TRANSLATIONS

 ԹԱՐՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

THE LION AND THE MOUSE

Առյուծն ու մկնիկը

THE LION AND THE MOUSE

A Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little Mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the Lion’s nose. Roused from his nap, the Lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her.

Առյուծը քնած էր անտառում, և նրա մեծ գլուխը հենված էր թաթերի վրա: Մի վախկոտ փոքրիկ մուկ անսպասելիորեն հայտնվեց նրա վրա և  վախեցած  շտապեց հեռանալ` վազելով  առյուծի քթի շուրջ: Առյուծը քնից արթնացավ և իր հսկայական թաթը դրեց փոքրիկ արարածի վրա ՝ նրան սպանելու համար:

“Spare me!” begged the poor Mouse. “Please let me go and some day I will surely repay you.”

 «Խնայի ինձ-աղաչեց խեղճ մկնիկը:-Խնդրում եմ, թող ինձ, գնամ, և մի օր էլ ես քեզ  կօգնեմ»:

The Lion was much amused to think that a Mouse could ever help him. But he was generous and finally let the Mouse go.

Առյուծը շատ զարմացավ,  որ մկնիկը  երբևէ կարող է օգնել իրեն: Բայց նա մեծահոգի էր և բաց թողեց մկնիկին:

Some days later, while stalking his prey in the forest, the Lion was caught in the toils of a hunter’s net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The Mouse knew the voice and quickly found the Lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the Lion was free.

Մի քանի օր անց` անտառում  իր որսի  ժամանակ, առյուծին բռնեցին որսորդները  և գցեցին ցանցի  մեջ:Չկարողանալով ազատվել` նա լցրեց անտառը իր կատաղի մռնչոցով: Մկնիկը գիտեր ձայնը և արագ գտավ առյուծին, որը պայքարում էր ցանցում:

Վազելով դեպի իրեն կապող մեծ պարաններից մեկը՝ նա սկսեց  կրծել այն, մինչև այն քանդվեց, և շուտով առյուծն ազատված էր:

“You laughed when I said I would repay you,” said the Mouse. “Now you see that even a Mouse can help a Lion.”

«Դու ծիծաղեցիք, երբ ասացի, որ ես կփոխհատուցեմ քեզ,- ասաց մկնիկը: -Հիմա տեսնում ես, որ նույնիսկ մկնիկը կարող է օգնել առյուծին»:

A kindness is never wasted.

Բարությունը երբեք չի կորչում:

THE YOUNG CRAB AND HIS MOTHER

 

Երիտասարդ ծովախեցգետին և նրա մայրը

THE YOUNG CRAB AND HIS MOTHER

Երիտասարդ ծովախեցգետին և նրա մայրը

THE YOUNG CRAB AND HIS MOTHER

“Why in the world do you walk sideways like that?” said a Mother Crab to her son. “You should always walk straight forward with your toes turned out.”

«Ինչո՞ւ ես դու  քայլում այդպես կողքի,-ասաց   ծովախեցգետին մայրիկը իր որդուն: -Դու միշտ պետք է քայլես ուղիղ` քո ոտքի մատիկները դեպի դուրս ուղղելով»:

“Show me how to walk, mother dear,” answered the little Crab obediently, “I want to learn.”

«Սիրելի՛ մայրիկ, ցո՛ւյց տուր, թե ինչպես,- հնազանդորեն պատասխանեց փոքրիկ ծովախեցգետինը,- ես ուզում եմ սովորել»:

So the old Crab tried and tried to walk straight forward. But she could walk sideways only, like her son. And when she wanted to turn her toes out she tripped and fell on her nose.

Այսպիսով, ծեր ծովախեցգետինը փորձեց և փորձեց ուղիղ առաջ ընթանալ: Բայց նա կարող էր քայլել միայն մի  կողքի՝ իր որդու նման: Եվ երբ նա ուզում էր իր ոտքի մատները շրջել, խճճվեց և ընկավ քթի վրա:

Do not tell others how to act unless you can set a good example.

Մի ասեք ուրիշներին, թե ինչպես վարվել, քանի դեռ չեք կարող լավ օրինակ ծառայել :

 

2.Dino the dog has lots of good advice to help us stay safe on the road. What do you think is the most important thing to remember? Tell us your ideas!

 

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Dino the dog has lots of good advice to help us stay safe on the road.

7 items remaining

  • He reminded the family to wear seat belts.
  • He took two children home.
  • He made an angry man stop shouting.
  • He left a message on a car parked dangerously.
  • He stopped Dad talking on his mobile.
  • He saved a boy on the road.
  • He made two girls walk on the pavement.

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s